快捷搜索:

书摩崖碑后

书摩崖碑后

作者:黄庭坚 朝代:宋代
书摩崖碑后原文
东风吹船著吾溪,扶藜上读《再起碑》。
生平半世看墨本,摩挲石刻鬓成丝。
明皇不作苞桑计,倒置四海由禄儿。
九庙不守乘舆西,万官已作鸟择栖。
抚军监国太子事,何乃趣取大年夜物为?
事有至难天幸耳,上皇蹰蹐还京师。
内间张后色可否?外间李父颐批示。
南内凄惨几苟活,高将军去事尤危。
臣结春秋二三策,臣甫杜鹃再拜诗。
怎知忠臣痛至骨,世上但赏琼琚词。
同来野僧六七辈,亦有文士相追随。
断崖苍藓对立久,冻雨为洗前朝悲。
书摩崖碑后拼音解读
chūn fēng chuī chuán zhe wú xī ,fú lí shàng dú 《zhōng xìng bēi 》。
píng shēng bàn shì kàn mò běn ,mó suō shí kè bìn chéng sī 。
míng huáng bú zuò bāo sāng jì ,diān dǎo sì hǎi yóu lù ér 。
jiǔ miào bú shǒu chéng yú xī ,wàn guān yǐ zuò niǎo zé qī 。
fǔ jun1 jiān guó tài zǐ shì ,hé nǎi qù qǔ dà wù wéi ?
shì yǒu zhì nán tiān xìng ěr ,shàng huáng chú jí hái jīng shī 。
nèi jiān zhāng hòu sè kě fǒu ?wài jiān lǐ fù yí zhǐ huī 。
nán nèi qī liáng jǐ gǒu huó ,gāo jiāng jun1 qù shì yóu wēi 。
chén jié chūn qiū èr sān cè ,chén fǔ dù juān zài bài shī 。
ān zhī zhōng chén tòng zhì gǔ ,shì shàng dàn shǎng qióng jū cí 。
tóng lái yě sēng liù qī bèi ,yì yǒu wén shì xiàng zhuī suí 。
duàn yá cāng xiǎn duì lì jiǔ ,dòng yǔ wéi xǐ qián cháo bēi 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: